GDPR

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH KROUŽKY A KURZY, které  pořádá Laguna Nový Jičín – ochrana osobních údajů, GDPR

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a jak je uchováváme? Pokud jste registrovali vaše dítě na některý z kroužků či kurzů, pak jste nám poskytli osobní údaje vašeho dítěte, případně vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také naši zaměstnanci (případně lektoři vašeho konkrétního kurzu, pokud evidují docházku), kteří vás tak mohou informovat o případných změnách v konání kurzu, náhradách atd. Níže zmiňujeme, jak s vašimi údaji nakládáme:
  • pokud po vás žádáme vaše osobní, kontaktní či jiné údaje přímo v našich prostorách (např. při vyplňování prezenčních listin), je to za těchto okolností a z následujících důvodů:
  • v případě, že vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, kurz či jiné aktivity, potřebujeme kontakt na vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit. U jednotlivých kroužků, kurzů a aktivit evidujeme, kdo je navštěvuje, kdy současně tento arch slouží i jako prezenční listina. Současně evidujeme i provedené platby, což slouží jako podklad ke zpracování v rámci našeho účetnictví;
  • během kroužků, kurzů a jiných aktivit evidujeme časy příchodu i odchodu dítěte, vy jako rodiče a my jako lektoři v případě předávání dětí takto potvrzujeme, že dítě jsme v daný čas předali či převzali v pořádku; stejně tak evidujeme údaje o jejich výkonech v rámci jednotlivých kroužků, kurzů či aktivit námi pořádaných;
  • na našich webových stránkách www.lagunanj.cz a dále také na sociálních sítích (Facebook) jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kurzů a akcí, a to za účelem propagace a ve vybraných případech také pro účely plnění našich povinností v rámci naplňování cílů vybraných projektů, z nichž získáváme finance na aktivity, které vám přinášíme. No a samozřejmě vám také fotky přinášíme proto, že se o ně s vámi chceme podělit. I ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií na uvedených webových stránkách a sociálních sítích nám podpisem závazné přihlášky dáváte svůj souhlas, který můžete kdykoliv výslovně písemně odvolat;
  • údaje o vás a vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu během pobytu vás/dítěte po dobu trvání kroužku, kurzu, případně jiných aktivit, údaje potřebujeme pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v knize úrazů, pokud k tomuto úrazu dojde v místě naší provozovny či v době, kdy jsou děti svěřeny našemu dohledu a dozoru; – informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů (vždy se můžete doplňující informaci dočíst přímo na konkrétní prezenční listině či na našich webových stránkách);
Rádi bychom zdůraznili, že o vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám (nadace, nadační fondy a jiné organizace či instituce podporující finančně či jinak naši činnost jsme povinni informovat o průběhu konkrétních projektů) a že vaše data, která jsou díky moderním technologiím zabezpečena, jak jen to je možné, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou. Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě dáváte současně souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se vás a vašich dětí v souvislosti s jejich účastí na kroužcích, kurzech a dalších aktivitách námi pořádaných, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení, věku, místě bydliště, tel.čísle, zdravotním stavu, ZŠ či MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje, včetně těchto osobních údajů vztahujících se k vám, jako rodičům dítěte, kdy tímto nám současně dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií vašich dětí pro účely jejich prezentace na webových stránkách naší společnosti a výše uvedených sociálních sítích.